background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Xianliang Páng
• Cheng Gao
• Junjie Shèng
• Yaoting Hán
• Geming Cang
• Longwei Táo
• Xiaobo Shào
• Kuan-yin Hú
• Yunru Xià
• Xin Huàn
• Pengfei Yè
• Fa Duàn
• Zixin Lóu
• Jinhai Rang
• Changming Dá
• Tengfei Ying
• Liwei Guì
• Shi Kòu
• Changpu Zhào
• Boqin Xún
• Gen Guozhi Lán
• Ho Jingguo Leng
• Shing Zhuan
• Shen Néng
• Xueqin áo
• Xiaowen Shuang
• Wencheng Ke
• Yi Zhuang
• Bolin Xu
• Yang Kuan-yin Wò