background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Dong Min
• Nianzu Niu
• He Tingguang Ruì
• Donghai Máo
• Aiguo Guan
• Weizhe Xiao
• Yingjie Jin
• Kuan-yin Guangli Háng
• Deming Duyi Qu
• Gang áo
• Bingwen Chén
• Duyi Huang Huò
• Chonglin Gui Leng
• Tengfei Enlai Bu
• Qingsheng Zhi
• Tingguang Luán
• Kang Dài
• Yang Zhuan
• Guowei An
• Yunru Zhengzhong Bié
• Xiaosheng Zi
• Yongrui Geng
• Jian Sang
• Zemin Xue
• Boqin Nán
• Chen Píng
• Xiaosi Xuan
• Zihao Zeng
• Zhong Jian
• Yongzheng Mén