background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Shoushan Jie
• Yongrui Zhèng
• Cheng Luán
• Qingsheng Yún
• Pengfei Shè
• Zhiqiang Yè
• Xiaobo Hao
• Mengyao Shen
• Jinhai Pú
• Kang Nóng
• Zhaohui Renshu Bai
• Sying Su
• Huang Zong
• Longwei Ran
• Duyi Bié
• Honghui Shui
• Shi Zhen
• Zihao Tóng
• Gen Huiliang Yáo
• Boqin Guan
• He Huái
• Guowei Ba
• Jianyu Shèng
• Shen Ge
• Weimin Chang
• Yaozu Dí
• Fa Yáng
• Guoliang Kòu
• Xianliang Hai
• Tingfeng Xin Dong