background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Zhengsheng Xiàng
• Wencheng Zong
• Shaoqing Shào
• Dingxiang Zhou
• Weimin Xi
• Yunru Lín
• Zedong Bai Tú
• Mingyu Chu
• Mingli Lè
• Shanyuan Enlai Wén
• Nianzu Máo
• Shun Su
• Bojing Dá
• Bohai Lóng
• Sying Gao
• Shoushan Qu
• Bolin Xiaosi Luó
• Chuanli Yuán
• Da Mò
• Guangli Zàng
• Zhengzhong Duàn
• Han Shàng
• Shirong Yè
• Wenyan Huàn
• Peng Xuan
• Pengfei Gong
• Deming Bian
• Renshu Xún
• Guozhi Hai
• Yusheng Héng