background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Jinhai Chén
• Weiyuan Xióng
• Xianliang Mù
• Junjie Péng
• Tengfei Gong
• Huang Weng
• Xiaowen Shen
• Honghui Láng
• Jianguo Shaoqing Dài
• Zihao Long Huì
• Da Yè
• Shirong Xià
• Guowei Cài
• Kang Cháo
• Bai Yáng
• Xueqin Miáo
• Heng Xián
• Fengge Diao
• Zian Duàn
• Deming Bing
• Nianzu Hòu
• Jianyu Niè
• Mingyu Wén
• Yunru Chéng
• Kong Zhang
• Chuanli Gou
• Shi Níng
• Dingxiang Jiù
• Shanyuan Shui
• Xiaojian Táo