background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Kuan-yin Chá
• Wencheng He Xiè
• Peng Héng
• Yongrui Huiliang Shòu
• Tengfei Fàn
• Ye Xing Quán
• Xiaojian Gong
• Guowei Nán
• Guozhi Chang
• Weisheng Sòng
• Yunru Shanyuan Xián
• Shing Shàng
• Shi Yongzheng Cáo
• Shanyuan Tán
• Dingxiang Qín
• Shihong Huang Jia
• Weizhe Gou
• Kong Léi
• Xianliang Da Guo
• Hai Fù
• Jian Xin
• Donghai Wencheng Lài
• Weimin Nóng
• Guiren Weimin Niè
• Huizhong Yuè
• Tingguang Dèng
• Quan Zhan
• Junjie Xue
• Geming Sha
• Ho Bào