background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Ru áo
• Bohai Dài
• Yang Tú
• Zhengzhong Zhang
• Shing Si
• Donghai Xiè
• Yusheng Xue
• You Suo
• Jingguo Yanlin Wén
• Bai Píng
• Da Zu
• Kuan-yin Tái
• Zihao Ráo
• Mingli Xián
• Guoliang Wú
• Changming Zhen
• Shaiming Péng
• Bojing Miáo
• Weiyuan Luó
• Gen Bó
• Huizhong Bian
• Longwei Liáng
• Hai Tán
• Sying Néng
• Shunyuan Fèi
• Kang Zemin Fa
• Tengfei Er
• Deming Qiqiang Zhu
• Zhaohui Páng
• Kong Chi