background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Yongnian Ban
• Weizhe Zhuan
• Tengfei Tán
• Xing Yuè
• Ho Duyi Liáng
• Honghui Xin
• Jinhai Chang
• Yunru Fa
• Nianzu Shi
• Huang Jianyu Yong
• Fai Ou
• Da Tuò
• Long Gao
• Xiaosheng Guan
• Wencheng Suo
• Yang Dèng
• Shun Yongrui Líng
• Enlai Hòu
• Shoushan Qiáo
• Chen Lè
• Shaiming Mengyao Duàn
• Bohai Er
• Zhengzhong Pan
• Weisheng Méi
• Kuan-yin Yì
• Sying Shè
• Xiaojian Ke
• Tingguang Fù
• Jian Shào
• Geming Ding