background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Weisheng Ruan
• Nianzu Wú
• Shing Chi
• Guangli Wò
• Bohai Xi
• Ye Yún
• Xing Xiaosheng Xià
• Shoushan Tuò
• Qingshan Yongzheng Tú
• Renshu ài
• Han Liáng
• Liang Donghai Xiao
• Xin Lóu
• Shun Sying Tóng
• Yongliang Ou
• Zihao Ge
• Duyi Zhengzhong Bó
• Yongzheng Su
• Yanlin Jie
• Zian Jiù
• Jiang Wàn
• Shihong Tián
• Zixin Ben
• Shen Wenyan Lóng
• Zhong Pan
• He Xing Féng
• Chuanli Shi
• Jian An
• Xiaotong Sha
• Mingli Cài