background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Yusheng Zhong
• Jiang Shi
• Huizhong Che
• Tingguang Lín
• Bai An
• Dingxiang Gan
• Jianjun Nà
• Xianliang Cang
• Bolin Huò
• Mingyu Ben
• Gen Bèi
• Shaoqing Rèn
• Heng Nianzu Chái
• Qingshan Kòu
• Kuan-yin Guowei Bì
• Lok Shan
• Fai Niu
• Tingfeng Guo
• Shihong Shuang
• Duyi Zhang
• Aiguo Yè
• Zhengsheng Tengfei Yán
• Shun Qi
• Honghui Zou
• Wenyan Zemin Wò
• Chuanli Chu
• Boqin Chonglin Hé
• Qiqiang Wàn
• Yongzheng Yong
• Donghai Cén